De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan activiteiten van Leef-Licht Zutphen

  1. De deelnemer aan een consult of groep draagt een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn/haar emotionele en fysieke stabiliteit. Ontvangen inzichten en energieën tijdens een consult of groepen, kunnen van invloed zijn op deze stabiliteit.
  2. Leef-Licht Zutphen is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een consult, groepsdag of activiteit.
  3. De deelnemer zal zich bij fysieke en/of psychische klachten indien nodig zelf tot een daartoe bevoegd arts wenden, een consult of deelname aan een groep of activiteit kan nooit een vervanging zijn voor een benodigd medisch consult.
  4. Leef-Licht Zutphen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de consulten of groepen.

Privacyverklaring

Copyright afbeeldingen

Het is onze intentie om alleen rechtenvrije afbeeldingen op de website te gebruiken. Mocht iemand toch een afbeelding tegenkomen waar aan  auteursrechten verbonden zijn, dan verzoeken wij dit z.s.m. te melden via het contactformulier, zodat wij deze afbeelding kunnen verwijderen.

Privacy & cookies

Leef-Licht, gevestigd te Zutphen, hierna te noemen  L-L is overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

L-L verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Verwerkingsdoel en grondslag

L-L verwerkt uw persoonsgegevens met als grondslag de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst (AVG Art. 6 1b) voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

L-L verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw cliënt rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L-L.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leeflicht.zutphen@gmail.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. L-L wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

L-L gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. L-L gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overige privacyverklaringen

L-L verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de AVG.

L-L neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

L-L verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

L-L bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de bewaarplicht t.b.v. de fiscus.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

L-L neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leeflicht.zutphen@gmail.com